Oferta spotkań dla nauczycieli i rodziców  organizowanych na terenie przedszkoli/szkół:

Przedszkola

 • Grupa wsparcia dla logopedów (sieć współpracy).
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (sieć współpracy).
 • Konsultacje i warsztaty z zakresu terapii behawioralnej dla nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzonym  rozwojem (autyzm, Zespół Aspergera).
 • Porady po badaniach przesiewowych.
 • Obserwacja dziecka na zajęciach, udzielanie wskazówek do pracy.

Rady Pedagogiczne:

 • „Rozwój emocjonalny małych dzieci”.

Spotkania dla rodziców:

 • „Rozwijanie samodzielności przedszkolaka.”
 • „Dziecko na starcie przedszkolnym”.
 • „Dojrzałość szkolna”
 • „Emocje i uczucia – ważny czynnik w rozwoju dziecka”.
 • „Wspieranie rozwoju dziecka”.
 • „Skuteczne nagradzanie i karanie”.
 • Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”.
 • Konsultacje terenowe dla rodziców.
 • Grupa wsparcia dla rodziców. Wspieranie procesu wychowawczego.

Szkoła Podstawowa

 • Spotkania informacyjno – konsultacyjne z logopedami szkół.
 • Konsultacje i warsztaty z zakresu terapii behawioralnej dla nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzonym  rozwojem (autyzm, Zespół Aspergera).
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

Rady Pedagogiczne:

 • "Specyficzne trudności w uczeniu się".
 • "Praca z uczniem słabosłyszącym i słabowidzącym w  szkole ogólnodostępnej".
 • "Dostosowanie wymagań edukacyjnych".
 • "Uczeń zdolny w szkole: syndrom nieadekwatnych osiągnięć w szkole, diagnoza, stymulacja" – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.
 • „Zagrożenie niedostosowaniem społecznym – diagnoza i terapia”.
 • Sieć współpracy w poradni.

Spotkania z rodzicami:

 • "Jak pomóc dziecku w nauce".
 • "Wychowanie".
 • "Jak wspomagać swoje dziecko w edukacji”.
 • "Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej proponowane przez poradnię".
 • "Zły dotyk".
 • Prawda i mity o narkotykach i dopalaczach.
 • Warsztaty "Szkoła dla Rodziców".

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Rady pedagogiczne:

 • "Specyficzne trudności w uczeniu się".
 • "Praca z uczniem słabosłyszącym i słabowidzącym w  szkole ogólnodostępnej".
 • "Dostosowanie wymagań edukacyjnych".
 • "Zagrożenie  niedostosowaniem społecznym – diagnoza i terapia”.
 • Doradcy zawodowi – grupa wsparcia (sieć współpracy).
 • Rok 2016/2017 rokiem wolontariatu.
 • Sieć współpracy w poradni.

Spotkania z rodzicami:

 • "Wychowanie".
 • "Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej proponowane przez poradnię".
 • "Prawda i mity o narkotykach i dopalaczach".
 • "Zły dotyk".
 • System edukacji ponadgimnazjalnej – szkoła branżowa w roku szkolnym 2017/2018.
 • Postawy rodziców związane z podejmowaniem decyzji zawodowych przez dzieci.

Oferta dla dzieci i młodzieży:

Przedszkola:

 • Przesiewowe badania pod kątem ryzyka dysleksji dla dzieci 5 - 6 letnich.
 • Przesiewowe badania lateralizacji i rozwoju ruchowego dzieci 5 - 6 letnich.
 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 - 6 letnich.
 • Obserwacja dziecka z problemami rozwojowymi na terenie przedszkola.
 • Zajęcia integrujące – dobre praktyki w grupach z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Terapia: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.
 • Program wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych.

Szkoły Podstawowe:

 • Przesiewowe badania logopedycznew klasach I.
 • Przesiewowe badania pod kątem ryzyka dysleksji dla klas III i V szkoły podstawowej.
 • Przesiewowe badania wzroku i słuchu(klasy I- III).
 • „Wyspa odkrywania skarbów”– wakacyjne warsztaty rozwijające uzdolnienia.
 • „Potencjometr uzdolnień” – program dla uczniów zdolnych klas IV – VI szkoły podstawowej (na terenie PPP oraz w szkołach 4x2h - warsztaty).
 • Trening techniki uczenia się.
 • Terapia:
  - EEG Biofeedback,
  - terapia psychologiczna dzieci z trudnościami wychowawczymi i adaptacyjnymi (w tym zaburzeń lękowych) w oparciu o program „Zaradny kot”,
  - terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 • Warsztaty "Jak się uczyć?" I klasa Gimnazjum.
 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - realizacja wieloetapowego programu "Moje zawodowe DNA".
 • „Prawda i mity o narkotykach i dopalaczach”.
 • Terapia:
  -  psychoterapia zaburzeń osobowości i trudności adaptacyjnych,
  - indywidualna terapia podtrzymująca ukierunkowana na redukcję problemów rozwojowych,
  - terapia krótkoterminowa,
  - EEG Biofeedback.