Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 0,3 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 • znajomość programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych, tzw. „bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej Optivum Finanse firmy Vulcan, Płace Vulcan, Płatnik ZUS.
 • znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych, zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych,
 • biegła znajomość programów komputerowych służących do obsługi biurowej (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne).

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,
 • zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • kierowanie pracą komórki organizacyjnej księgowości oraz nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne jednostki,
 • opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian,
 • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na wydatki z budżetu,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalenia i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 • czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 • zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji – zał. nr 1,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres praktyki w księgowości,
 • oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – zał. nr 2,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – zał. nr 2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zał. nr 2.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach” w sekretariacie poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018 r.

Oferty, które wpłyną do poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez poradnie).

Dodatkowe uwagi:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice

Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane prze okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2