Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie i minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku z zakresu spraw administracyjno- kadrowych,
 • biegła obsługa komputera w zakresie systemu Windows i pakietu biurowego Office.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na trudne sytuacje,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • znajomość Kodeksu Pracy i Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość programu SIO.

Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć  będzie m.in.

 • prowadzenie spraw kadrowych
 • realizacja przydzielonych środków finansowych (dokonywanie zakupów materiałów i pomocy, rozliczanie środków finansowych, zbieranie ofert i wybieranie najkorzystniejszych zgodnie z przepisami o zamówieniach  publicznych);
 • prowadzenie komputerowej bazy danych;
 • przepisywanie na komputerze pism związanych z działalnością Poradni;
 • wykonywanie sprawozdań statystycznych;
 • sporządzanie na komputerze umów o pracę, świadectw pracy;
 • wyznaczanie terminów badań psychologicznych, pedagogicznych oraz logopedycznych, zawiadamianie zainteresowanych osób;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (listy obecności, delegacje służbowe, kartoteki);
 • wpisywanie nowo zakupionych sprzętów do księgi inwentarzowej i materiałowej, uzgadnianie stanów inwentarzowych;
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej ze stażami absolwenckimi, wolontariatem i praktykami studenckimi;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 • przygotowanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji – zał. nr 1,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – zał. nr 2,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – zał. nr 2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zał. nr 2.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko referenta w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach” w sekretariacie poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2018 r.

Oferty, które wpłyną do poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez poradnie).

Dodatkowe uwagi:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 1. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice

Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane prze okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2