Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ma w swojej ofercie wczesne wspomagania rozwoju (WWR), czyli specjalistyczne zajęcia, których celem jest usprawnienie funkcjonowania dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie :

 • złożonego wniosku rodziców/prawnych opiekunów (na druku poradni z określeniem celu wydania opinii oraz uzasadnieniem);

 • przeprowadzonej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej (w Poradni wydającej opinię lub dokument z innej placówki, w której dziecko jest objęte opieką psychologiczno – pedagogiczną),

 • zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia dziecka (na druku poradni) oraz w uzasadnionych przypadkach inna dokumentacja medyczna potwierdzającą stan zdrowia.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Udział w zajęciach jest bezpłatny a ich organizacja odbywa się na warunkach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zależnie od potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie (szczególnie u najmłodszych dzieci) lub w małych, 2-3-osobowych grupach. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści, np. terapeuta SI, rehabilitant.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w ramach WWR zapewniamy terapie: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Prowadzą je wykwalifikowani specjaliści według przygotowanych programów specjalistycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci oraz przy współpracy z ich rodzicami/opiekunami. Zajęcia ukierunkowane na korygowanie zaburzonych funkcji i kompensowanie lepiej rozwiniętych oraz stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka. Usprawniane są takie umiejętności jak np.:

 • zdolność skupienia uwagi oraz naśladowania,

 • funkcje wzrokowo-przestrzenne,

 • percepcja i pamięć słuchowa,

 • sprawność ruchowa i manualna (motoryką duża i mała),

 • procesy myślenia,

 • umiejętności językowe,

 • kompetencje emocjonalno-społeczne,

 • umiejętności związane z samoobsługą.

Współpracujemy także z Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym (WOKRO), czyli Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie, w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Szczegółowe informacje na temat programu na stronie: http://zazyciem.mrpips.gov.pl/program-za-zyciem.) Dzieki temu rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością z Pyskowic oraz gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec mogą uzyskać w naszej placówce dodatkowe wsparcie w formie:

 • specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 • wskazania właściwej dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz jednostek udzielających takiej pomocy;

 • oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) w postaci terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.

Korzystanie z usług naszej Poradni jest bezpłatne i wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu przyjęcia. Zapraszamy.

Opracowanie:
Agnieszka Schüler - psycholog, logopeda