Nasza historia

Z dniem 01.09.1968r. została zorganizowana Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa dla powiatu gliwickiego z siedzibą w Pyskowicach. Poradnia w pierwszym roku działalności tylko częściowo realizowała zadania określone statutem ze względu na małą ilość pracowników i znaczne trudności lokalowe.

Stopniowo zwiększała się obsada, poprawiały warunki lokalowe i powiększał zakres prac poradni, a także wzrastała liczba przyjmowanych uczniów. Zgodnie ze statutem oraz Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych, poradnia w Pyskowicach realizowała zadania przewidziane 2 głównymi działami – poradnictwo wychowawcze oraz orientację szkolną i zawodową.

W zakresie działu pierwszego poradnia zajmowała się zapobieganiem, wykrywaniem i likwidowaniem trudności w nauce i trudności wychowawczych, selekcją oraz dojrzałością szkolną. W polu zainteresowań znajdowali się ci uczniowie, którzy wykazywali braki i opóźnienia w rozwoju. Dla nich tworzono zespoły wyrównawcze mające za zadanie likwidację dysleksji i dysgrafii.
W roku 1973 działały przy Szkole Podstawowej Nr 4 W Pyskowicach jeden zespół wyrównawczy prowadzony przez pracownika poradni, panią mgr Teresę Borowską.
W roku szkolnym 1974/75 poradniom zastała przydzielona selekcja. Wcześniej te sprawy regulowała Komisja Selekcyjna, której zadaniem było kierowanie dzieci do szkół specjalnych po uprzednim badaniu psychologicznym.
Od roku 1974 zadania te przejęły poradnie, których pracownicy na podstawie materiałów przysłanych przez szkołę (dzienniczków obserwacji, zeszytów ucznia, rysunków) oraz badań psychologicznych wydawali opinię kwalifikującą lub nie do szkoły specjalnej.

Inny dział pracy prowadzony od zarania istnienia poradni pyskowickiej, to pedagogizacja rodziców. Pracownicy wyjeżdżali do szkół z prelekcjami dla zainteresowanych rodziców.
Dojrzałość szkolna to kolejny dział pracy poradni. W latach siedemdziesiątych obowiązywały zapisy z rocznym wyprzedzeniem. Nauczyciele prowadzący ogniska przedszkolne lub wychowawczynie przedszkoli zobowiązani byli do prowadzenia systematycznej obserwacji dzieci mających rozpocząć naukę szkolną. Pracownicy poradni upoważnieni przez Kuratorium, hospitowali zajęcia ognisk i przedszkoli. Z uwagi na niepełną obsadę kadrową, hospitacje te były niesystematyczne i nie obejmowały wszystkich placówek przedszkolnych.

Poza dziećmi siedmioletnimi objętymi obowiązkiem szkolnym, prowadzone były badania dzieci 6-cio letnich, które miały wcześniej rozpocząć naukę w szkole. Wymagania w tym względzie były zawsze bardzo wysokie. Wymagano, aby dziecko wykazywało poziom rozwoju intelektualnego dziecka 7-mio letniego, odpowiednią dojrzałość szkolną oraz właściwy rozwój fizyczny.
Ostatni dział pracy poradni to orientacja szkolna i zdrowotna oraz poradnictwo zawodowe. W zakresie tego działu prowadzone były przez wychowawców klasowych prace z uczniami kl. V-VIII przygotowujące do właściwego wyboru zawodu oraz na terenie poradni badania uczniów kl. VIII, którzy nie mieli skrystalizowanych życzeń zawodowych.

Z chwilą rozwiązania powiatów, poradnia pyskowicka stała się poradnią terenową obejmującą 5 gmin: Toszek (miasto i gmina), Wielowieś, Sośnicowice, Rudziniec, Zbrosławice oraz miasto Pyskowice. W rejonie działania poradni znalazły się 54 szkoły podstawowe, w tym jedna specjalna, 31 przedszkoli i Zespół Szkół (LO, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Krawiecka, OHP – o profilu ogrodniczym).
Od początku istnienia poradnia borykała się z brakami kadrowymi i lokalowymi. Działy były obsadzone jednoosobowo psychologami, jedynie dział trudności w nauce miał pedagoga.

Z dniem 1 września 1993r. Publiczna Poradnia Wychowawco-Zawodowa została przekształcona w Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną a decyzją z dnia 30.10.2008r.Śląski Kurator Oświaty wskazał poradnię w Pyskowicach, jako poradnię, w której działać mają Zespoły do spraw orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

W okresie działalności poradni w Pyskowicach stanowisko dyrektora piastowały: w latach 1968-81 mgr Wiesława Hess, w latach 1981-88 mgr Wanda Doskocz, w latach 1988-91 mgr Ewa Szymik, w latach 1991-94 mgr Danuta Kierycz, w latach 1994-2014 mgr Brygida Stolz. Od września 2014r stanowisko dyrektora objęła mgr Tamara Orłowska.