STATUT

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową.

§ 2

Poradnia używa nazwy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach.

§ 3

 • Poradnia swoimi działaniami obejmuje teren Powiatu Gliwickiego, tj. miasto Pyskowice, miasto i gminę Toszek oraz gminy Rudziniec i Wielowieś.
 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 • W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 • Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.

§ 4

Organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a.

§ 5

 • Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię – Powiat Gliwicki z siedzibą w Gliwicach do dnia 25 maja danego roku.
  Arkusz organizacji pracy poradni opiniuje Śląski Kurator Oświaty.
 • W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez Powiat Gliwicki.

§ 6

Jednostka prowadzi księgowość we własnym zakresie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 7

Siedziba Poradni mieści się w Pyskowicach, przy ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 37.

§ 8

Poradnia używa pieczątki o treści:

§ 9

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem poradni może ustalić termin przerwy w pracy poradni w okresie wakacji letnich.
 2. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym – Powiatem Gliwickim.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 10

 • Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Do zadań Poradni należy w szczególności:
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
  • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
 • szczególnie uzdolnionych,
 • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi;
  • Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
  • Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  • Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
  • Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, poprzez pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.;
  • Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz uczniom wszystkich typów szkół.
  • Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • W ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek Poradnia realizuje:
 • zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
 • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
 • realizacji podstaw programowych;
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
 1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
 • diagnozowanie,
 • opiniowanie,
 • działalność terapeutyczną,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • prowadzenie mediacji,
 • interwencję kryzysową,
 • działalność profilaktyczną,
 • poradnictwo,
 • Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek w formie:
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
 • pomocy w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowania form wspomagania i ich realizacji;
 • wspólnej oceny efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

§ 11

Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 12

Pracownicy Poradni realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności
w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 13

W Poradni działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 14

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz autystycznych, na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.

§ 15

W Poradni działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

§ 16

W skład Zespołów wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • oligofrenopedagog,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog
 • psycholog,
 • logopeda lub neurologopeda,

§ 17

Pracę Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci koordynuje dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach.

§ 18

Do zadań Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci należy w szczególności:

 • Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
 • Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosowanie do jego potrzeb.
 • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów dziecka.
 • Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

§ 19

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich
 • Zajęcia prowadzi się z dziećmi posiadającymi opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Trwają one 60 minut.

§ 20

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. O miejscu prowadzenia zajęć innym niż poradnia dyrektor informuje stosownym zarządzeniem.

§ 21

Zespoły współpracują z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw wychowawczych, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 22

Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi udzielają pomocy psychopedagogicznej i logopedycznej dzieciom słabowidzącym i niewidomym, słabosłyszącym i niesłyszącym oraz autystycznym w zakresie:

 • diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, na podstawie której Zespół Orzekający działający w Poradni wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci;
 • terapii w/w dzieci i uczniów;
 • szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej i logopedycznej, świadczonej rodzinom, w/w dzieciom i uczniom.

Rozdział III

Organy Poradni – zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 23

Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni.
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 24

Do zadań dyrektora Poradni należy:

 1. Kierowanie działalnością Poradni.
 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
  • przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Poradni;
  • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Poradni;
  • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
  • organizowanie szkoleń i narad,
  • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
  • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora Poradni nadzoru pedagogicznego.
 3. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.
 4. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 5. Reprezentowanie Poradni na zewnątrz.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 7. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; w szczególności decyduje w sprawach:
 9. Zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni.
 10. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Poradni.
 11. Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
 12. Dyrektor Poradni powołuje Zespoły Orzekające oraz Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 13. Stwarza warunki do działania w Poradni wolontariuszy.

 

§ 25

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor, jako przewodniczący oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni. Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć zaproszeni przez dyrektora Poradni: dyrektorzy szkół, przedstawiciele zespołów wychowawczych, lekarze specjaliści i inne zainteresowane osoby.

§ 26

 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy placówki;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 • Do innych zadań Rady pedagogicznej należy:
  • Opracowanie projektu Statutu Poradni lub jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie pedagogicznej placówki;
  • Podejmowanie uchwał i ustalanie sposobu ich realizacji. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  • Ustalanie regulaminu swojej działalności.
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  2. Projekt planu finansowego Poradni;
  3. Wniosek dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. Propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;
  • Powierzenie stanowiska dyrektora placówki, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
  • Wybór przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki;
  • Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce lub odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
  • Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);
  • Ustalenie oceny pracy dyrektora placówki.
  • Rada Pedagogiczna zgłasza kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

§ 27

 • Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Poradni.
 • W przypadku określonym w ust.1, Zarząd Powiatu jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 28

Ustala się następujący tryb powoływania kolegium rozjemczego:

Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu każdego roku szkolnego wyłania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej, członków kolegium rozjemczego decydującego i rozstrzygającego w sprawach spornych.

Skład komisji: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach i dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

Rozdział IV

Pracownicy, ich prawa i obowiązki

§ 29

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.
 2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności: neurologopedów, tyflopedagogów, surdopedagogów, oligofrenopedagogów, fizjoterapeutów, lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 3. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych w jej Statucie oraz terenu działania ustala, na wniosek dyrektora Zarząd Powiatu Gliwickiego.
 4. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię i posiadają pełne kwalifikacje do realizacji tych zadań.
 • Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
 • Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
  • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
  • czas trwania porozumienia;
  • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy
  • z psychologami, pedagogami, logopedami, doradcami zawodowymi, fizjoterapeutami;
  • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni;
  • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, o którym mowa w § 29, pkt4, ust 2),we współpracy ze specjalistami oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 30

Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb Poradni w ramach posiadanych środków.

§ 31

 • Do obowiązków pracowników pedagogicznych Poradni należy w szczególności:
 • Przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów.
 • Aktywny udział w realizacji celów i zadań Poradni.
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • Nauczyciele, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, realizują zajęcia:

 

 1. w ramach zadań związanych z:
  1. prowadzeniem badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, z wyjątkiem udziału w posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  2. udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,
  3. prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych ,
  4. prowadzeniem z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,
  5. dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
  6. udzielaniem nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 2. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 32

 • Zakres obowiązków pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i fizjoterapeutów określa dyrektor, zgodnie z aktualnymi potrzebami Poradni poprzez sporządzenie zakresów czynności.
 • Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • Prowadzenie pedagogicznych badań diagnostycznych dzieci i młodzieży z terenu działania Poradni (rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń i trudności ).
 • Prowadzenie na terenie Poradni różnych form terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży.
 • Określanie form i sposobów udzielania dzieciom i młodzieży, w tym dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, dla rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z udziałem rodziców i nauczycieli – realizacja programów na terenie placówek.
 • Realizowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Do zadań psychologa należy w szczególności:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron.
 • Prowadzenie na terenie Poradni różnych form terapii indywidualnej i grupowej.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec w/w oraz ich rodziców i nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz pozaprzedszkolnym i pozaszkolnym.
 • Do zadań logopedy/neurologopedy należy w szczególności:
 • Przeprowadzenie badań mowy w celu ustalenia stanu mowy dzieci i młodzieży, w tym mowy głośnej i pisma.
 • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.
 • Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem.
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
 • Opieka nad dziećmi z wadą słuchu.
 • Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
 • rynku pracy;
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom na podstawie diagnozy preferencji zawodowych.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkoły.
 • Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.
 • Współpraca z Radami Pedagogicznymi w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programach wychowawczych szkół i programach profilaktyki.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego, w szczególności z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 • Do zadań fizjoterapeuty należy w szczególności prowadzenie ćwiczeń z zakresu kinezyterapii.

§ 33

Pracownikom pedagogicznym Poradni przysługuje prawo do:

 1. Udziału we wszystkich formach statutowej działalności Poradni.
 2. Rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Poradni.

§ 34

 • Zakres obowiązków pracowników księgowości, administracji i obsługi określa dyrektor, zgodnie z aktualnymi potrzebami Poradni poprzez sporządzenie zakresów czynności.
 • Do obowiązków pracownika w zakresie księgowo-finansowym należy w szczególności prowadzenie rachunkowości poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Do obowiązków pracownika administracji należy w szczególności:
 • prowadzenie spraw administracyjnych i bieżących związanych z funkcjonowaniem placówki;
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie w/w spraw;
 • opracowanie pism, opinii i orzeczeń wychodzących z poradni;
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników poradni.
 • Do obowiązków pracownika obsługi należy w szczególności dbanie o stan higieniczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach.

§ 35

Zasady zatrudniania pracowników Poradni określają odrębne przepisy.

§ 36

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierających numer nadany przez poradnię, imię (imiona) i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;
 • dziennik pracy psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego;
 • tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych;
 • dziennik zajęć specjalistycznych, indywidualnych i grupowych;
 • dokumentacja badań- teczki indywidualne badanych;
 • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i Zespołów Orzekających;
 • dokumentacja związana z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;
 • dokumentacja dotycząca przebiegu ewaluacji wewnętrznej;
 • dokumentacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora PPP;
 • plan pracy poradni na dany rok szkolny;
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 37

 • Dokumentacja, o której mowa w § 36 pkt. 1 i 2, może być prowadzona także w formie elektronicznej.
 • Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, dokumentacja, o której mowa w § 36 pkt. 1 i 2, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
 • zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
 • zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
 • zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
 • rejestrowanie historii zmian i ich autorów.
 • System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 i 2.

§ 38

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 39

Mienie Poradni stanowią oddane w zarząd przedmioty nietrwałe, których stan, wartość, a także rodzaj określa organ prowadzący – Powiat Gliwicki.

§ 40

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być przeprowadzone na wniosek organu prowadzącego i organów Poradni, zgodnie z procedurą obowiązującą przy ustalaniu Statutu.

§ 41

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.