Diagnozowanie dzieci i uczniów:

 

 • słabowidzących i niewidomych
 • słabosłyszących i niesłyszących
 • autystycznych i z zaburzeniami rozwojowymi
 • z trudnościami dydaktycznymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z wadami wymowy
 • z trudnościami wychowawczymi, adaptacyjnymi i emocjonalnymi
 • w zakresie zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • w zakresie gotowości szkolnej: odroczenie, przyspieszenie obowiązku szkolnego

 

Badania przesiewowe:

 

 • wzroku, słuchu
 • lateralizacji
 • ryzyka dysleksji
 • mowy

 

Terapie:

 

psychologiczna      zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych, wychowawczych

 

pedagogiczna         dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym

                                dzieci z odroczonym obowiązkiemszkolnym

                                trudności wychowawczych

                                dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

                                dzieci z zaburzeniami percepcyjnymi

 

logopedyczna          wad wymowy

                              rozwoju mowy

 

dzieci słabowidzących, słabosłyszących i autystycznych

 

EEG-Biofeedback

 

 

Działalność psychoprofilaktyczna:

 

 • zajęcia wspomagające rozwój psychiczny i emocjonalny
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
 • zajęcia dotyczące zagrożeń współczesnego świata
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu
 • „Szkoła dla rodziców”

Doradztwo zawodowe:

 

 • konstruowanie dokumentów (CV, list motywacyjny)
 • współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi  

Mediacje:

 

Rozstrzyganie sporów i konfliktów miedzy rodzicami i dziećmi, nauczycielami i uczniami, rodzicami i nauczycielami

 

 

Interwencja kryzysowa

 

doraźna i szybka pomoc w nagłych, traumatycznych sytuacjach dotyczących uczniów i ich rodzin (indywidualna i grupowa)

 

 

Wspomaganie rodziców i nauczycieli:

 

 • informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców dotyczące procedur zgłaszania na badania, wydawania opinii, wydawania orzeczeń
 • rady pedagogiczne dla nauczycieli,
 • spotkania z rodzicami na terenie przedszkoli, szkół
 • grupy wsparcia dla rodziców, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych
 • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i pełnoletnich uczniów

 

 

Oferta na rok 2016/2017