Wstępna diagnoza pedagogiczna przeprowadzana jest przez szkołę w klasach I-III.

Wskazana jest wnikliwa obserwacja uczniów z problemami w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz przeprowadzenie badań przesiewowych, w organizacji których może pomóc poradnia.

Uczniowie z w/w problemami powinni być objęci pomocą pedagogiczną na terenie szkoły w ramach zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Ucznia na badania do poradni zgłaszają jego rodzice, którzy są powiadomieni o tym, że w celu udzielenia pomocy dziecku poradnia ma prawo podjąć współpracę ze szkołą.

Do poradni należy przynieść:

 • opinię od wychowawcy klasy lub nauczyciela polonisty, która zawiera:
  • opis problemów ucznia,
  • wynik badania przesiewowego,
  • poziom umiejętności czytania,
  • tempo czytania i pisania,
  • charakter popełnianych błędów;stopień opanowania zasad poprawnej pisowni i inne uwagi wynikające z obserwacji ucznia na lekcji, stosunku do obowiązków szkolnych, osiągnięć ucznia i jego mocnych stron;
  • posiadaną dokumentację medyczną do wglądu (książeczkę zdrowia, posiadane zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala, etc.);
 • nr PESEL dziecka;
 • wybrane prace dziecka, sprawdziany, zeszyty, etc.