Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana nie później niż do ukończenia klasy VI szkoły podstawowej.

W uzasadnionych przypadkach opinia taka może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej:

 • na wniosek nauczyciela lub specjalisty udzielającego w szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia,
 • na wniosek rodziców / prawnych opiekunów,
 • na wniosek pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem, opinią rady pedagogicznej oraz posiadanymi wynikami badań wstępnych przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego, do poradni. Poradnia wyznacza termin badań diagnostycznych i informuje o nim Dyrektora szkoły, który przekazuje go rodzicom.

Do poradni należy przynieść:

 • posiadaną dokumentację medyczną do wglądu (książeczkę zdrowia, posiadane zaświadczenia lekarskie: szczególnie badania wzroku, słuchu i w razie konieczności także neurologiczne, wypisy ze szpitala, etc.);
 • nr PESEL dziecka;
 • wybrane prace pisemne dziecka, sprawdziany, zeszyty, także z lat ubiegłych.

Uczeń diagnozowany pod kątem dysortografii musi wykazać się w trakcie badania pedagogicznego w poradni znajomością zasad pisowni. W przypadku słabej znajomości zasad wyznacza się czas niezbędny do uzupełnienia braków w tym zakresie.

Opinię dotyczącą specyficznych trudności w nauce ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wydaje się po spełnieniu następujących warunków:

 1. Skierowanie na badania przez szkołę (wg zasad określonych powyżej);
 2. Dostarczenie wymaganych dokumentów;
 3. Przeprowadzenie badań psychologiczno- pedagogicznych w poradni;
 4. Ponadto konieczna jest opinia od pedagoga szkolnego zawierająca informacje o:
 • czasie trwania terapii (co najmniej 6 miesięcy),
 • systematyczności ćwiczeń,
 • zaangażowaniu ucznia w trakcie zajęć, napotkanych trudnościach i osiągnięciach.

Aby uzyskać uprawnienia do dostosowania wymagań na egzaminie kończącym gimnazjum bądź na egzaminach kończących szkołę ponadgimnazjalną (w tym na maturze), opinia musi być wydana do końca września w roku szkolnym, w którym uczeń zdaje egzamin.

 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491).