Orzecznictwo - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyskowicach

Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Uzupełnianie dokumentacji

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wynikających z rozporządzenia danych lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Harmonogram Zespołów Orzekających

Zawiadomienie rok szkolny 2020/2021. Uprzejmie informujemy, że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach odbywać się będą w następujących terminach:

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Rodzaje wydawanych orzeczeń

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych wydaje następujące opinie i orzeczenia:

Informacje kontaktowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyskowicach

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice

tel. 32 233-32-23
mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel. 32 233 32 23
e-mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony