Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Podstawą wydania opinii jest złożenie następujących dokumentów:

Wniosek rodziców/prawnych opiekunów: dokładnie wypełniony, z podpisami rodziców we wszystkich miejscach wskazanych we wniosku, z określeniem celu wydania opinii oraz uzasadnieniem.
Załącznik nr 1: diagnoza psychologiczno – pedagogiczna: (wystarczy podać numer opinii lub datę badania; jeżeli nie ma aktualnych badań należy ustalić termin badania psychologiczno - pedagogicznego; można dostarczyć diagnozę psychologiczno – pedagogiczną z miejsca, w którym dziecko jest objęte opieką psychologiczno – pedagogiczną).
Załącznik nr 2: zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka oraz w uzasadnionych przypadkach inną dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, dokładnie uzupełnione, z podpisami rodziców oraz z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Opinię przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem, w poradni lub na adres wskazany we wniosku w terminie 7dni od dnia wydania opinii.
Opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Jeżeli z treści wniosku o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych