I. Postanowienia ogólne

§ 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach, zwana dalej poradnią, jest placówką oświatową działającą na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 2. Karty Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 13.II.2013r., poz. 199);
 4.  Rozporządzenia MENiS z dnia 11grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869);
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1492);
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(Dz.U. z dn. 7 maja 2013r., poz. 532);
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
 8. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jednolity Dz.U. z dn. 27.III. 2014r., poz. 392);
 9. Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072);
 10. Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z dn. 29.X.2013r., poz. 1257);
 11.  Niniejszego statutu.

§ 2. Poradnia używa nazwy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach.

§ 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Gliwicki.

§ 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad poradnią jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§ 5. Siedzibą poradni jest Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37.

§ 6. Poradnia używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach:

 • miasto Pyskowice,
 • miasto i gmina Toszek,
 • gmina Rudziniec,
 • gmina Wielowieś.

§ 8. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

§ 9. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców, poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 10. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałych na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 11. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem poradni może ustalić termin przerwy w pracy poradni w okresie wakacji letnich.

§ 12. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

II. Cele i zadania poradni oraz sposoby ich realizacji.

§ 1. Celem poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 3.  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

§ 3. 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

2. Efektem diagnozy jest:

 • wydanie opinii lub informacji o wynikach badań;
 • wydanie orzeczenia;
 • objęcie dzieci i młodzieży bezpośrednią opieką psychologiczno- pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem i młodzieżą oraz z rodzicami.

3. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

5. Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 3. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
 4. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 5. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
 6. Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy oraz do gimnazjum dla dorosłych;
 8. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości kształcenia ze względu na stan zdrowia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej;
 9. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 10. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 11. Objęcia dziecka, ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole;
 12. O specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 13. Inne opinie o uczniach określonych w odrębnych przepisach.

6. Opinia poradni zawiera:

 1. oznaczenie poradni wydającej opinię;
 2. numer opinii;
 3. datę wydania opinii;
 4. podstawę prawną wydania opinii;
 5. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły oraz oznaczenie grupy, klasy, do której uczeń uczęszcza;
 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 7. stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego uzasadnienie;
 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem;
 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 11. podpis dyrektora poradni.

7. Na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii odpowiednio do przedszkola, szkoły lub placówki

8. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające. W skład zespołów wchodzą:

 1. dyrektor poradni lub osoba upoważniona przez niego jako przewodniczący zespołu;
 2. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną;
 3. pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 4. lekarz - opracowujący diagnozę lekarską;

oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba:

 1. logopeda – opracowujący diagnozę logopedyczną;
 2.  inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

9. Zespoły orzekające, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub pełnoletniego ucznia, zwanych wnioskodawcą, wydają:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, szkoły;
 3. opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

10. Zespoły orzekające wydają także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo-widzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz autystycznych.

11. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

12. Zasady rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia oraz sporządzania i wydawania tych orzeczeń i opinii określają odrębne przepisy, w tym Regulamin Zespołów Orzekających PPP w Pyskowicach.

§ 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2.udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3. organizowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;

3.1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest powoływany przez Dyrektora poradni, który koordynuje także pracę zespołu,

3.2. W skład zespołu WWR wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog, w szczególności posiadający kwalifikacje z zakresu oligofreno-pedagogiki, tyflopedagog lub surdopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inny specjalista, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny;
 1. Udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

§ 5. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy nauczycielom i wychowawcom:
 • w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej;
 • w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego;
 • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;
 • współpracy /na pisemny wniosek dyrektora przedszkola lub placówki lub rodziców niepełnosprawnego ucznia/ w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na potrzeby niepełnosprawnego ucznia;
 • udzielaniu nauczycielom i wychowawcom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców.

§ 6. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w poradni w formie:

 • indywidualnych bądź grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • grup wsparcia
 • prowadzenia mediacji
 • interwencji kryzysowej
 • warsztatów
 • porad i konsultacji
 • wykładów i prelekcji
 • działalności informacyjno - szkoleniowej.

§ 8. Poradnia realizuje zadania we współpracy z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

III. Kompetencje organów poradni - Dyrektora i Rady Pedagogicznej

§ 1. Organami poradni są:

 • Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
 • Rada Pedagogiczna.

§ 2.1. Poradnią kieruje Dyrektor wyłoniony i sprawujący swoje stanowisko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. Stanowisko Dyrektora poradni powierza organ prowadzący poradnię.

3. Dyrektor poradni w szczególności:

 • kieruje działalnością poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i finansową obsługę poradni;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Dyrektor poradni jest kierownikiem zakładu pracy pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi; w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudnienia i zwolnienia pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom poradni;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni.

5. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną poradni.

6. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

§ 3.1. W poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor poradni. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego terminarzem oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

5. Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności.

6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy poradni;
 •  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i psychologicznych w poradni;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni;
 • opiniowanie organizacji pracy poradni, w tym tygodniowego rozdziału zajęć wynikających z pensum godzinowego i godzin ponadwymiarowych;
 • opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału pracownikom stałych obowiązków w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna.

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Poradni albo jego zmiany.

9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego poradnię o odwołanie z funkcji dyrektora – lub do Dyrektora – o odwołanie pracownika z innej funkcji kierowniczej w placówce.

10. W przypadkach określonych w pkt. 9 organ prowadzący poradnię lub Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste pracowników pedagogicznych poradni.

14. Sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni rozstrzygane są na wniosek zainteresowanych pracowników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

IV. Pracownicy oraz organizacja poradni

§ 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

§ 2. Zadania poradni mogą być realizowane, w zależności od potrzeb, przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do udzielania efektywnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 3. W poradni zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 4. Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym środowisku rodzinnym.


§ 5. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz terenu działania, ustala - na wniosek Dyrektora - organ prowadzący poradnię.

§ 6. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb poradni – za zgodą organu prowadzącego.

§ 7.1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielona w poradni także przez wolontariuszy.

2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 4 i 5.

3. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
 • czas trwania porozumienia;
 • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami poradni;
 • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
 • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

4. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 3 a we współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni wyznaczonymi przez Dyrektora oraz pod nadzorem Dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 8. Do zadań psychologa poradni należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży;
 • wspieranie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w działaniach profilaktyczno- wychowawczych.

§ 9. Do zadań pedagoga poradni należy w szczególności:

   • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży w tym: diagnozowanie wiadomości i umiejętności dydaktycznych oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
   • określanie form i sposobów udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio dla rozpoznanych potrzeb;
   • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
   • podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, nauczycieli;
   • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców;

§ 10. Do zadań logopedy poradni należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży w celu ustalenia stanu mowy;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • organizowanie i prowadzenie różnych działań w zakresie profilaktyki logopedycznej dla dzieci oraz rodziców i nauczycieli.

§ 11. Do zadań doradcy zawodowego poradni należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • wykorzystanie posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowanie kariery i podjęcie roli zawodowej;
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 • współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 12. Do zadań pracowników administracyjnych poradni należy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych i bieżących związanych z funkcjonowaniem placówki;
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie w/w spraw;
 • przepisywanie pism i opinii wychodzących z poradni.

§ 13. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności utrzymywanie w czystości pomieszczeń poradni i przynależnego terenu wokół budynku.

§ 14. Pracownikom pedagogicznym poradni przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

§ 15. Pracownikom administracji i obsługi przysługuje urlop zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

§ 16. Czas pracownika pedagogicznego poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

§ 17. W ramach czasu pracy, o którym mowa w § 16 pracownik pedagogiczny poradni obowiązany jest realizować:

 • zajęcia prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą i na ich rzecz w wymiarze 20 godzin tygodniowo;
 • inne czynności wynikające z zadań statutowych poradni, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 18. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi określają odrębne przepisy.

§ 19. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń;
 • dokumentację badań (karty indywidualne);
 • dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 20. Dokumentację, o której mowa w § 19, ust. 1 i 2 prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 21. Dzienny czas pracy poradni ustala Dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 22. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

V.Postanowienia końcowe

§ 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Poradni opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem Rocznego Planu Pracy oraz Planu Finansowego Poradni - najpóźniej do dnia 30 kwietnia danego roku.

§ 2. Arkusz Organizacji Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania poradni, liczby pracowników poradni, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przewidzianych przez organ prowadzący.

§ 3. Arkusz Organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

§ 4. Wszelkie zmiany w przepisach dotyczące pracy poradni zostaną uwzględnione w formie aneksów do niniejszego Statutu.

Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2 z dnia 12.09.2014 r.