Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma pracy ukierunkowana na uczenie się przez dzieci/młodzież efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Dzięki umiejętnością społecznym funkcjonowanie w społeczeństwie staje się łatwiejsze, ponieważ odgrywają kluczową rolę  w budowaniu relacji z rówieśnikami, poczuciu bezpieczeństwa w grupie  i

komunikacji.

            Głównym założeniem spotkań jest stworzenie każdemu dziecku przyjaznej i bezpiecznej atmosfery, będącej podstawą do wszechstronnego rozwoju osobowości. Każde dziecko będzie mogło być wtedy sobą oraz będą mu towarzyszyć pozytywne emocje, które wpływają na przebieg i treść procesów poznawczych. Rozumienie siebie, przeżywanych uczuć, świadomość i akceptacja posiadanych wad i zalet, wiara we własne siły to droga do ukształtowania stabilnej samooceny oraz właściwego poziomu poczucia własnej wartości.       

            Ponadto uczestnictwo w zajęciach pomoże dzieciom i młodzieży regulować swój rytm pracy, zbierać siły, aktywizować się, koncentrować się, odprężać, odpoczywać, redukować napięcie emocjonalne.

 

Podczas zajęć wspierane są obszary:

- emocje,

- normy społeczne,

- komunikacja,

- empatia i teoria umysłu,

- samowiedza i samoświadomość,

- asertywność,

- radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

- współpraca.

 

Aspekty techniczne:

- zajęcia indywidualnie lub grupowo,

- małe odpowiednio dobrane grupy (3-5 osób),

- systematyczna praca w stałej grupie,

- zróżnicowane metody dopasowane do potrzeb uczestników,

- stałe monitorowanie postępów,

- współpraca z rodzicami.

 

Podczas zajęć stosowane są różne metody pracy min.:

 • praca w  kręgu – umożliwia  wszystkim  uczestnikom  grupy  bezpośredni  kontakt  wzrokowy,  sprzyja  nawiązywaniu  kontaktu  emocjonalnego,  zmniejsza  dystans  między  dorosłym  a  dziećmi;
 • rundka – pomaga uczestnikom  zwerbalizować  swoje  uczucia,  doświadczenia;  każdy  ma  prawo  wypowiedzieć  się  ( nie  obowiązek ),  podczas  gdy  inni  słuchają  i  nie  komentują  wypowiedzi;
 • „burza mózgów” – aktywizuje  grupę  i  wyzwala  jej  potencjał  twórczy,  służy  generowaniu  pomysłów  na  rozwiązanie  określonego  problemu,  polega  na  zapisywaniu  wszystkich  pomysłów  bez  ich  oceny,  zwłaszcza  ze  strony  prowadzącego;
 • rysunki i  prace  plastyczne – są  bardzo  ważną  formą  wypowiedzi  dla  dzieci  mających  trudności  z  werbalizacją,  posługiwanie  się  kodem  pozawerbalnym  sprzyja  lepszemu  porozumiewaniu  się;  dziecko  przekazuje  swoja  wiedzę  o  świecie  i  swój  stosunek  emocjonalny  do jego  elementów,  pokazuje,  co  widzi, co  czuje,  jak  myśli;
 • inscenizacje, odgrywanie  scenek – umożliwia  wczucie  się  w  sytuację  innej  osoby i  jej  zrozumienie,  poruszenie  ważnego problemu,  odreagowanie  emocjonalne ze  zwrotną  informacją  od  uczestników grupy;
 • śpiew i muzykowanie – umożliwia wyrażenie swoich uczuć, integruje grupę poprzez wspólne działanie i uzyskany efekt końcowy;
 • zabawy i  gry uwalniają  dzieci od  negatywnych  przeżyć,  służą  relaksowi i wprowadzeniu  dobrego  nastroju,  podnoszą  energię  grupy,  sprzyjają  integracji  grupy;
 • bajki i opowiadania – pozwalają na odprężanie, zredukowanie problemów emocjonalnych występujących wśród uczestników, oraz wspieranie ich w rozwoju osobistym.

 

Zajęcia skierowane są do dzieci:

 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera),
 • z zaburzeniami zachowania ADHD,
 • przejawiających zachowania destrukcyjne,
 • przejawiających wycofanie społeczne,
 • nieśmiałych,
 • buntowniczych,
 • mających trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi,
 • przejawiających trudności w regulowaniu emocji,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

            Rodzicu! Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko doświadcza trudności emocjonalno-społeczne, nie potrafi nawiązać prawidłowych relacji interpersonalnych z rówieśnikami, czuje się zagubione w codziennych sytuacjach, ma trudności w odczytywaniu emocji innych osób, czuje lęk w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nie potrafi dostosować się do zasad i norm społecznie obowiązujących skonsultuj się ze specjalistami pracującymi w naszej poradni, a oni doradzą Ci jaka forma wsparcia będzie najbardziej adekwatna dla Twojego dziecka (pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci są gotowe na pracę w grupie, niektóre wymagają wcześniejszego przygotowania np. w formie zajęć indywidualnych). Staramy się tworzyć nowe grupy dla dzieci w różnym wieku, z różnymi trudnościami, dopasowując program do indywidualnych potrzeb.

            Rodzicu! Masz pewność, że Twoje dziecko cały rok szkolny będzie w tej samej grupie, prowadzonej według starannie opracowanego programu terapeutycznego. Dziecko może także kontynuować uczestnictwo w zajęciach po wakacjach. Jednakże ważną kwestią jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy dzieci i młodzież od 7 do 14 roku życia.